Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

Fwd: Κωλόδρομοι παντού....


  


 

 

Κωλόδρομοι παντού... Σε πλήρη εγκατάλειψη η χώρα!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************

Διευκρίνιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου


***************************************************************************************

 Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Πρθ: Fwd: Fw: TR : A German's view on Islam. 
Subject: Fwd: A German's view on Islam.
 
This makes an interesting read.
A German's View on Islam - worth reading. This is by far the best explanation of the Muslim terrorist situation I have ever read. His references to past history are accurate and clear. Not long, easy to understand, and well worth the read. The author of this email is Dr. Emanuel Tanya, a well-known and well-respected psychiatrist.

A man, whose family was German aristocracy prior to World War II, owned a number of large industries and estates. When asked how many German people were true Nazis, the answer he gave can guide our attitude toward fanaticism.

'Very few people were true Nazis,' he said, 'but many enjoyed the return of German pride, and many more were too busy to care. I was one of those who just thought the Nazis were a bunch of fools. So, the majority just sat back and let it all happen. Then, before we knew it, they owned us, and we had lost control, and the end of the world had come. My family lost everything. I ended up in a concentration camp and the Allies destroyed my factories.'

We are told again and again by 'experts' and 'talking heads' that Islam is the religion of peace and that the vast majority of Muslims just want to live in peace. Although this unqualified assertion may be true, it is entirely irrelevant. It is meaningless fluff, meant to make us feel better, and meant to somehow diminish the spectre of fanatics rampaging across the globe in the name of Islam.

The fact is that the fanatics rule Islam at this moment in history. It is the fanatics who march. It is the fanatics who wage any one of 50 shooting wars worldwide. It is the fanatics who systematically slaughter Christian or tribal groups throughout
Africa and are gradually taking over the entire continent in an Islamic wave. It is the fanatics who bomb, behead, murder, or honour-kill. It is the fanatics who take over mosque after mosque. It is the fanatics who zealously spread the stoning and hanging of rape victims and homosexuals. It is the fanatics who teach their young to kill and to become suicide bombers.

The hard, quantifiable fact is that the peaceful majority, the 'silent majority,' is cowed and extraneous.
Communist Russia was comprised of Russians who just wanted to live in peace, yet the Russian Communists were responsible for the murder of about 20 million people. The peaceful majority were irrelevant.. China 's huge population was peaceful as well, but Chinese Communists managed to kill a staggering 70 million people.

The average Japanese individual prior to World War II was not a warmongering sadist. Yet, Japan murdered and slaughtered its way across South East Asia in an orgy of killing that included the systematic murder of 12 million Chinese civilians; most killed by sword, shovel, and bayonet.

And who can forget
Rwanda, which collapsed into butchery. Could it not be said that the majority of Rwandans were 'peace loving'?

History lessons are often incredibly simple and blunt, yet for all our powers of reason, we often miss the most basic and uncomplicated of points: Peace-loving Muslims have been made irrelevant by their silence.
Peace-loving Muslims will become our enemy if they don't speak up, because like my friend from
Germany , they will awaken one day and find that the fanatics own them, and the end of their world will have begun..

Peace-loving Germans, Japanese, Chinese, Russians, Rwandans, Serbs,
Israelis, Afghans, Iraqis, Palestinians, Somalis, Nigerians, Algerians, and many others have died because the peaceful majority did not speak up until it was too late.
As for us who watch it all unfold, we must pay attention to the only group that counts--the fanatics who threaten our way of life.

Lastly, anyone who doubts that the issue is serious and just deletes this email without sending it on, is contributing to the passiveness that allows the problems to expand. So, extend yourself a bit and send this on and on and on!
Let us hope that thousands, world-wide, read this and think about it, and send it on - before it's too late.

Now Islamic prayers have been introduced into
Toronto and other public schools in Ontario, and, yes, in Ottawa too while the Lord's Prayer was removed (due to being so offensive?). The Islamic way may be peaceful for the time being in our country until the fanatics move in.
And we are silent...
 
 --
Nispell